Retired at the Gooseneck.
No.19, Allan Brew, 344cc Drixton Aermacchi.